โครงสร้างผู้บริหาร

                                                                           

 
 
 
บาทหลวงสุพจน์ ฤกษ์สุจริต
 
 
ผู้ลงนามแทน / ผู้รับใบอนุญาต
 
     
 
 
 
ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์
 
 
ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ
 
 
บาทหลวงชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร
 
ซิสเตอร์เพลินตา สุขชัย
จิตตาภิบาล
 
โภชนาการ
     
นางยุพิน โคมเดือน
นางสาวสุคนธ์ สีดำ
นางพนิตตา เกิดสมุทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และสัมพันธฺ์ชุมชน
     
นางปุลพร โนนน้อย
นางสาวนฤดี แก้วสกุล
นางสาวจีระนุช ธรรมโชโต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
     
 
นายเปรมชัย สุดสุวรรณ์
 
นางสาวนภาวรรณ นักเคน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล